6. จำนวนและอัตราการขยายตัวของประชากร

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนและอัตราการขยายตัวของประชากร”

ประชากรไทยใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีประมาณ 66.56 ล้านคน เป็นเพศชาย 32.61 ล้านคน และเพศหญิง 33.95 ล้านคน มีอัตราการขยายตัวของประชากร ร้อยละ 0.22 จาก พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณาในระดับภาค พบว่า ภาคที่มีประชาชนอาศัยอยู่มากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 33.08 รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 25.94 18.21 14.26 และ 8.51 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการขยายตัวของประชากรมีแนวโน้มลดลง (กรมการปกครอง, 2563)

จำนวนและอัตราการขยายตัวของประชากร พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: กรมการปกครอง (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล